16 november, 2008

Spansk skinke

Å lage skinke er en kunst på linje med vin laging og respekteres veldig høyt i Spania. Kvaliteten avgjøres først og fremst av hvilken griserase, hvilket fôr som er brukt og hvilken lagringstid den har hatt. Skinke smaker veldig godt på brød med olivenolje og tomat. Prøv gjerne også kombinert med den spanske osten Manchego. Tidligere kjøpte jeg bestandig med meg skinke og ost fra Spania, men når man skal ta hensyn til bagasjevekt så gleder det meg at vi kan få kjøpt Serrano skinke i Norge.
.
Jamón som betyr skinke, er en av Spanias lange tradisjon og delikatesse. Den lages i ulike varianter og har ulike navn ut fra hvilket område i Spania den er laget.
.
Gran Reserva er en spesielt utvalgt og lagret skinke, men kan ha en kilopris på hundrevis av Euro. Men man får også Reserva skinke til en mer moderat pris.
.
Jamón Ibérico (også kalt pata negra) kommer nok i kategorien etter Reserva. Skinken blir laget i Extremadura området og fremstilt av Pata Negra grisens lår. Grisen er fritt gående og graver i mulda mellom eiketrærne. Smaken og lukten har derfor et preg av nøtter. En gris som har levd i de enorme skogene med eiketrær, korktrær og kastanjer som begynner i Huelva og strekker seg helt opp gjennom Extremadura i det sørvestre Spania. Rasen har gjennom århundrene tilpasset seg det spesielle klimaet i fjellene, her nær den portugisiske grensen. Varme somre og våte, svale vintrer. I perioden september-april, kalt montanera, er skogene fylt av de svarte grisene - og nedfalne eikenøtter. Fra og med mai og i løpet av de varme sommermånedene da det ikke finnes eikenøtter, holdes de gjenværende grisene på diett og gis relativt lite mat. Alt for at de skal spise seg mette på eikenøtter på vintertid. Grisene lever i omtrent ett og ett halvt år. Salting og lufttørking tar deretter ytterligere tre år.
.
Jamón Serrano er kanskje en av de mest kjente? Skinken har mindre fett, da grisen blir foret med mer korn. Jamón Serrano fremstilles i landsbyer i fjellkjedene i innlandet, som alle heter noe med Sierra. På grunn av det kaldere klimaet er det lettere å fremstille skinke her, og dermed har den en rimeligere pris. Modnet i 14/18 mnd.
SPANISH HAM

Creating ham is an art in line with wine crafting and respected very high in Spain. The quality is decided primarily on the pig breed, which feed used and the storage it has had. Ham tastes very good on bread with olive oil and tomatoes. Try like also combined with the Spanish cheese Manchego. Previously, I always bought me ham and cheese from Spain, but we can buy Serrano ham in Norway.
.
Jamón which means ham, is one of Spain's long tradition and delicacy. It is set in different varieties and have different names from the area in Spain it is made.
.
Gran Reserva is a specially selected and saved ham, but may have one kg price of hundreds of Euro. But you can also Reserva ham to a more moderate price.
.
Jamón Ibérico (also called Pata Negra) are the only category for Reserva. Hams are made in the Extremadura region and its Pata Negra pig’s thigh. Piggy is free and temporary graves in the mould of oak trees. Taste and smell, therefore, a touch of nuts. A pig that has lived in the woods with oak trees enormous, cork trees and chestnuts that begin in Huelva and extends all the way up through Extremadura in the south-western Spain. Breed through the centuries have adapted to the special climate in the mountains, here near the Portuguese border. Hot summers and wet, cool winters. In the period from September to April, called montanera, forests are full of black pigs - and fallen oak nuts. Beginning in May and during the hot summer months when there is oak nut, held the remaining pigs on diet and given relatively little food. Pigs live for about one and a half years. Salting and air drying then takes another three years.
.
Jamón Serrano is perhaps one of the most famous? Hams have less fat, when the piggy is lined with more grain. . Jamón Serrano set up in villages in the mountain chains in Germany, all called something with Sierra. Because of the colder climate, it is easier to produce ham, and thus it has a cheaper price. Matured in 14/18 months.

Ingen kommentarer: