07 november, 2008

Calima eller Sirocco?

Ukjente navn? Mange ”Kanarifugler” lurer på forskjellen på disse to meteorologiske uttrykkene som ofte blir brukt om hverandre. Spørsmålet er stilt til met.no og statsmeteorolog John Smits svarer:

Sirocco, eller Scirocco, er varm og tørr luft av tropisk opprinnelse. Den strømmer nordover fra Nord Afrika, over Middelhavet og inn over den sørlige delen av Europa. Drivkraften for vinden er helst lavtrykk som kommer fra Atlanterhavet og beveger seg østover gjennom Middelhavsområdet. Siroccoen arter seg som en ganske sterk sør eller sørøst vind, og den tar opp fuktighet på sin ferd over Middelhavet. Ofte fører den med seg fint sandstøv, hvirvlet opp fra ørkenområdet i Sahara.

Siroccoen foran et lavtrykk som beveger seg østover gjennom Middelhavet vil i begynnelsen være ganske tørr. Etter som lavtrykket nærmer seg blandes den tørre luften med fuktigere luft. Da vil den kunne gi en del nedbør når den støter på - og presses oppover av det Europeiske kontinentet. Navnet Sirocco har italiensk opprinnelse. Andre navn er Jugo (Kroatia), Marin (Frankrike), Leveche (Spania) og Ghibli (Libya).

Calima er et litt annet fenomen, men med en del likheter. Calima er en værsituasjon der tørr og varm luft fra øst blåser vestover og uti Atlanterhavet, bl.a. over Kanariøyene. Fenomenet kan vare fra noen timer og opp til en uke. For å få til slik østavind må det subtropiske høytrykket ligge ganske langt nord, og det må være lavtrykk i områdene sør for Kanariøyene. Altså en litt annen værsituasjon enn det som fører til Sirocco (når lavtrykkene går inn over Middelhavet vil det blåse vestlige vinder over Kanariøyene).

Også Calima fører med seg fint sandstøv fra Sahara, og den gir svært høy temperatur på Kanariøyene. Sikten blir nedsatt og fint sandstøv har en tendens til å legge seg på alle flater. Det interessante med Calima er at sandstøvet som hvirvles opp i temmelig høye luftlag over Sahara, kan drive med de østlige passatvindene helt over til det Nord-Amerikanske kontinentet.

Sirocco er et fenomen i og rundt Middelhavet, mens Calima er noe som er mer spesifikt for Kanariøyene og omliggende områder. Men i begge tilfelle er høy temperatur og sandstøv fra Sahara en del av ingrediensene.

Satellittbildet viser Calima på vei fra Sahara mot Kanariøyene. Lanzarote og Fuerteventura slipper rimelig unna, Gran Canaria er litt plaget, mens Tenerife, Gomera og La Palma denne dagen må belage seg på støvtørking.Sirocco, or Scirocco, is warm and dry air of tropical origin. It flows northward from North Africa, across the Mediterranean and over the southern part of Europe. The drive is always low wind coming from the Atlantic Ocean and move eastward through the Mediterranean. Sirocco species as a fairly strong south or southeast wind, and it takes up moisture on their journey across the Mediterranean. Often the result of the fine sand dust, whirled up from the desert area of the Sahara.

Sirocco front of a low pressure moving eastward through the Mediterranean will initially be quite dry. As the low pressure approaching the dry air mixed with humid air. Then it will provide some precipitation when it encounters - and pressed up of the European continent. The name Sirocco has Italian origins. Other names are Jugo (Croatia), Marin (France), Leveche (Spain) and Ghibli (Libya).

Calima is a slightly different phenomenon, but with some similarities. Calima is a weather condition where dry and warm air blowing from the east and west to the Atlantic, including over the Canary Islands. The phenomenon can last from a few hours and up to one week. In order to get to such eastern wind be the subtropical high pressure remain fairly far north, and it must be low in areas south of the Canary Islands. Thus, a slightly different weather conditions than leading to Sirocco (when low pressures are entering across the Mediterranean to the western winds blow over the Canary Islands).

Calima also brings with it fine sand dust from the Sahara, and it provides a very high temperature on the Canary Islands. Visibility is reduced and fine sand dust has a tendency to put themselves on all surfaces. The interesting with Calima is that sand dust that whirl up in fairly high stratum over the Sahara, may be found in the eastern Passat winds all the way over to the North American continent.

Sirocco is a phenomenon in and around the Mediterranean, while the Calima is something that is more specific to the Canary Islands and the surrounding areas. But in both cases, high temperature and sand dust from the Sahara a part of the ingredients.

Ingen kommentarer: